Bosbessenonderwijs

Het schoolbestuur Scala, waaronder de meeste Heusdense scholen vallen, heeft gesignaleerd  dat, na of naast het opbrengstgericht werken, er behoefte is om kinderen op een andere manier door de lesstof heen te loodsen. Een aantal mensen zijn al een paar jaren bezig om te kijken hoe onderwijs anders vormgegeven zou kunnen worden. Onderwijs in een natuurlijke omgeving, waarbij hoofd, hart en ziel in balans zijn. In Drunen, in en rond een lokaal van De Bolster, loopt de variant van het Bosbessenonderwijs: De Rode Bosbes. Dat is een combinatie van de partnerschapsschool, waarbij ouders ‘s ochtends hun eigen kind reken- en taalonderwijs geven, en ‘s middags kunnen de kinderen ontdekkend leren.

Een aantal mooie inhoudelijke zaken uit het Bosbessenonderwijs is inmiddels omarmd door andere scholen. De Bosbessenschoolals zodanig bestaat niet meer (2021)

Op basisschool Het Kompas worden grote stappen gezet om de Bosbessenschool vorm te geven. Er zijn mooie ateliers ingericht en ook buiten ontstaat in samenwerking met Dunamis en ouders een rijke leeromgeving met een Droomboom en een Sluippad. Daarnaast start in maart een intensief traject met leerkrachten, IB-ers, schoolleider, bestuur, lokale kunstenaar, Mikz, Trefpunt Heusden en leerlingen om een stevige inhoudelijke basis met veel draagvlak te creëren voor de onderwijsvernieuwing. Iedereen brengt zijn belangen, ideeën en dromen in en al co-creërend komt in beeld hoe deze vernieuwing er uit gaat zien en wat ieders bijdrage gaat zijn.

Volg hier het traject

Update april 2018

Rondom carnaval is getracht de ateliers die elk jaar georganiseerd worden op een Bosbessenmanier in te richten. Daarvoor is een brainstorm geweest met de twee kunstenaars Ton Lammers en Monique Stieger. Vervolgens hebben de ateliers plaatsgevonden. Waar het sommige groepen lukte om rijk aanbod te bieden aan de kinderen, of te starten vanuit verwondering en de Grote Kunsten, liepen anderen aan tegen de weerbarstige praktijk. Het bleek lastiger om ouders te betrekken als deze niet hun eigen idee konden uitvoeren. De voorbereiding was intensiever dan men gewend was te doen en dat past niet altijd in het weekschema.

Trefpunt Heusden was als toehoorder aanwezig bij de evaluatie en constateerde dat de mooie ideeën over hoe kinderen grootgebracht zouden moeten worden op school (uit de teambijeenkomst van oktober) vooral nog een theoretische gedachte is. Om deze om te zetten naar de praktijk vergt voorop motivatie en meteen daarna een vertaling naar de praktijk in kleine stappen.

Helaas besluit de school deze stappen niet te gaan zetten. In individuele gesprekken met de teamleden heeft de directeur geconstateerd dat er onvoldoende draagvlak is om op het Kompas een Bosbessenschool te starten. Hoewel de inspectie de school voldoende beoordeeld heeft, ligt er nog werk om het niveau van begrijpend lezen omhoog te krijgen en dit krijgt prioriteit. Hoe het met cultuureducatie gaat lopen wordt nog besproken.