De Wilgen Vlijmen

November 2019

We hebben een gesprek met de 2 nieuwe ICCers Bianca de Grouw en Ingrid Maas. Er loopt op school een talentontwikkelingstraject, maar de werkgroep is met het vertrek van de ICCer losgekoppeld van cultuureducatie. De ICCers gaan zich inlezen in De Cultuur Loper en het werken het activiteitenprogramma uit. Ze zoeken contact met de werkgroep talentontwikkeling om cultuureducatie hier een mooie plek in te laten hebben. Het is nog te vroeg om een traject in te gaan met het Cultureel Zelfportret. Dat zou op deze school erg mooi passen. Er wordt ingezet op een grootse projectweek rondom verschillende landen in de wereld. Elke groep krijgt een land toegewezen om te onderzoeken. Aan de ICCers de mooie taak een goede plek voor de kunsten te veroveren in dit project.

november 2018

In maart 2019 starten de kunstweken op de Wilgen, waarbij er een extra impuls wordt gegeven aan cultuureducatie. Deze keer staat de discipline muziek centraal. Het beoogde doel is om in deze weken het plezier in muziek op zoveel mogelijk verschillende manieren aan te wakkeren, zodat er daarna een start gemaakt kan worden met structureel muziekonderwijs. Er komen voorstellingen voor de kinderen, workshops, optredens van ouders én van leerkrachten.

februari 2018

Het trainingstraject voor leerkrachten is waardevol. Op enig moment is het wat bijgestuurd omdat het wat te theoretisch werd, maar de meeste teamleden hebben er voldoende van opgestoken. Het traject is ingezet op cultuureducatie, maar is met gemak breder te trekken.  De cursus laat zien hoe de eigen houding en verwondering van leerkrachten het vertrekpunt kan zijn voor stimulerend vakoverstijgend onderwijs, waarin allerlei domeinen – zoals cultuur, taal, rekenen, oriëntatie op de wereld en op jezelf, en digitale geletterdheid – een plek kunnen vinden. Gewenste opbrengsten zijn dus een groeiende en positieve houding ten opzichte van dit soort lesgeven onder de leerkrachten en de schoolorganisatie en een ruimere vaardigheid in het zelf opzetten van kleine en grotere vakoverschrijdende projecten en daarbij het evalueren en waarderen van de leerlingen op talenten die normaliter niet in de standaard toetsen worden meegenomen.

februari 2017

Met Juliëtte Walma van der Molen wordt een traject gestart van 6 bijeenkomsten in twee schooljaren, met als insteek talentontwikkeling voor leerlingen, en attitudeverandering van leerkrachten. Het onderzoekend en ontwerpend leren moet bodem krijgen in de lesopzetten en leerkrachten willen handvatten om de processen van leerlingen goed te begeleiden.

Oktober 2016

In een conference call met professor Juliëtte Walma van der Molen samen met schoolleider Heidi Smits, MT en ICC van de Wilgen en Trefpunt Heusden, worden de kaders bepaald van het scholingstraject waar de Wilgen in stapt.

De culturele vakken worden als uitgangspunt genomen. Talentontwikkeling zit met name in vaardigheden (analyseren, evalueren, creatief denken), onderzoeken en ontwerpen (observeren, uitproberen), houding (nieuwsgierig zijn, veel vragen hebben, kritisch en onafhankelijk kunnen denken), intrinsieke motivatie (en dus ook ouders meenemen in het niet alleen in cijfers denken) en zelfbeeld (geloof in dat je je kunt ontwikkelen, zelfvertrouwen, klasbeeld). Deze competenties zijn toepasbaar bij alle vakgebieden en dat is precies waar de Wilgen naar op zoek is. De start van de training is medio maart 2017 en loopt door in schooljaar 2017-2018.

september 2016

Het volgsysteem voor leerlingen werkt niet bij de Wilgen. Dat heeft niet te maken met hoe de systematiek in elkaar steekt, maar het werkt technisch niet. De Wilgen blijft geïnteresseerd maar wacht met implementeren tot de kinderziektes er uit zijn.

Mei 2016

Komend jaar wil de school haar focus leggen op talentontwikkeling bij leerlingen. Alles wat er aan talent is, zou volop de ruimte moeten krijgen! Het team realiseert zich terdege dat leerkrachthouding hierbij een sleutel is. Hoe vind je de juiste balans tussen de ruimte geven en kaders scheppen? Hoe realiseer je in een klas met 25 individuen dat iedereen zich op zijn eigen terrein kan ontwikkelen? Om hiervoor handvatten te realiseren, gaat school in gesprek met trainers. Op deze manier investeert de Wilgen in haar deskundigheid.

Februari 2016

De Wilgen heeft in schooljaar 2015-2016 stevig ingezet op het ontwikkelen van het onderzoekend vermogen bij de leerlingen. Samen met lokale partners is volop gewerkt aan het Jeroen Bosch jaar met een mooi resultaat! Ouders en betrokkenen waren enthousiast over de zeer gevarieerde (interactieve!) expositite.

Februari 2015

De Wilgen heeft zich ook aangemeld om als pilotschool met een drietal leerkrachten proef te draaien met een digitaal volgsysteem voor leerlingen. Hoe kun je zien en meten dat competenties van leerlingen groeien? Naast de Wilgen zijn er in Noord Brabant nog drie andere scholen die in de pilot gestapt zijn.

februari 2015

De schoolleider en de ICC-er Jannie hebben samen met Kunstbalie en Trefpunt Heusden onderzocht welk gedrag hoort bij kinderen die creatief, refleccterend of onderzoekend bezig zijn. Naar aanleiding van deze gedragsindicatoren hebben Jannie en Marga een plan gemaakt oom ook het hele team met de juiste focus aan het werk te zetten in de lessen beeldend.  Er is gestart met de competentie onderzoekend vermogen. Elke leerkracht is daar mee bezig, en resultaten worden met foto’s en teksten in de teamkamer gedeeld. Elke leerkracht is bezig met een aanleggen van een overdrachtsmap, die met de klas mee reist. Zo weet elke leerkracht aan welke competenties er in het voorgaande jaar gewerkt is.

Oktober 2014

Het team wordt intussen van alle kanten geschoold en geïnspireerd door de creatieve toolbox van Snens, Voorbij de kaders door AB3 en WAKKER van IDKR8. Bij Snens werd duidelijk dat creativiteit niet per se veel voorbereiding vergt, of troep veroorzaakt. Bij voorbij de kaders gaat het over meervoudige intelligentie: niet iedereen leert op dezelfde manier, maar hoe kun je toch elk kind recht doen? Dat is kunst in leren. WAKKER deed een (zwaar) beroep op het onderzoekend vermogen van de teamleden zelf. Hoe ziet dat er uit, onderzoeken. Wat doe je als het lastig wordt? Is praktisch altijd de beste oplossing?

augustus 2014

De Wilgen is dit schooljaar cultuureducatief gezien vliegend van start gegaan met De Kunstfabriek, die in het teken stond van het 40-jarig bestaan van school. Het project kreeg een duidelijke richting doordat duidelijk naar de helpende ouders en aanbieders gevraagd kon worden met name te werken aan de onderzoekende en creërende vermogens van de kinderen.