De Dromenvanger Oudheusden

Juni 2019

Anne Nieuwkoop, ICCer en leerkracht van groep 5 op de Dromenvanger, sluit met succes haar ICC cursus af. Op bewonderenswaardige wijze weet zij de inhoud van hun cultuuronderwijs te koppelen aan de ambities van De Cultuur Loper én aan de praktijk. En dan was ook nog de presentatie bijzonder creatief!

In dezelfde maand hebben we een voortgangsgesprek. Het blijkt dat school de inzet van de muziekdocent die was aangesteld uit het budget werkdrukvermindering niet gaat continueren. Het bleek toch niet eenvoudig om de groep echt aan de muziekjuf over te dragen om andere werkzaamheden te doen. Hoewel school zeker de meerwaarde zag van de muzieklessen geloven ze er in dat ze met de nieuwe muziekmethode toch kunnen voldoen aan het structureel geven van muziekles op school.

School continueert verder vrijwel alles wat de vorige directeur op poten heeft gezet. Er zijn nog steeds samsam ateliers, de leerlijn dans blijft stevig verankerd op school. De insteek is wel iets veranderd: vanaf dit schooljaar werkt de dansdocent van Het Pieck toe naar een Open Podium. Daarmee is de wens van school om kinderen vaker een podium te geven op een mooie manier ingevuld. Dansgezelschap De Stilte komt ook haar voorstellingen en workshop geven in de groepen 4 en 7.

oktober 2018

 

De nieuw gekozen muziekmethode is 123Zing. Eén van de auteurs geeft het team scholing over de methode. De leerkrachten zijn unaniem enthousiast over de toegankelijkheid van de methode.

De Dromenvanger heeft als enige school in de gemeente haar budget voor werkdrukvermindering deels ingezet door het aannemen van een vakleerkracht. Merel van de Keer komt een ochtend in de week de muzieklessen verzorgen op school. Na de bijeenkomst van 123Zing heb ik met Merel een gesprek over hoe haar lessen zich verhouden tot de muziekmethode en waar haar expertise zich op kan richten. We komen samen tot de conclusie dat zij zich senang voelt met de Cultuur Loper ambities zoals de school deze recent heeft bijgesteld en de muzieklessen daarop inricht.

juni 2018

De ambities die vanuit De Cultuur Loper zijn geformuleerd, stammen uit 2013. Inmiddels is er veel veranderd op school en we besluiten dat mooie ambitiegesprek met de nieuwe spelers nogmaals te voeren.

Er ontstaan drie prachtige ambities, die te maken hebben met de beleving van de Grote Kunsten (en er iets van te vinden) en het je vrij voelen om te maken en je te uiten. Op de Dromenvanger zitten kinderen van verschillende culturen. Kort door de bocht mag wel gezegd worden dat de meesten niet vanzelf in aanraking komen met kunst. De Dromenvanger ziet het als haar taak om de kinderen toch iets mee te geven van de kunsten. Daarnaast wil school graag een goed voorbeeld zijn voor de wijk om te laten zien hoe mooi de verschillende culturen onze wereld kleuren.

In juni worden de bijgestelde ambities gedeeld met het team. Iedereen wordt uitgedaagd er iets van te vinden en toevoegingen te doen. De ambities worden bijgesteld zoals hier onder te zien is.

Bijgestelde ambities voor betekenisvol cultuuronderwijs, waarbij er een mooie gewichtsverdeling is tussen hoofd, hart en handen

december 2017

 

Trefpunt Heusden heeft dit schooljaar twee keer een korte sessie gehad met steeds de helft van het team, om hen bij te praten over De Cultuur Loper en te kijken hoe de stand van zaken is. Het team was niet erg bekend met de taal van De Cultuur Loper. Naast de directiewissel zijn er ook wisselingen in leerkrachten geweest. Algehele gevoel was wel dat het belang van cultuureducatie goed gevoeld wordt en dat dans een onwrikbaar vaste plek op school heeft. Daarnaast heeft het team behoefte aan inspiratie en houvast.

Vervolgens is er een overdrachtsgesprek geweest met Anne Nieuwkoop, de nieuwe ICCer. Er liggen mooie wensen om een nieuwe muziekmethode aan te schaffen (daar zijn Monique en Anne mee aan het werk) en men wil een Open podium 3 x per jaar.

juli 2017

Directeur Harry van Hout neemt (met grote moeite) afscheid van zijn school. Hij was de kartrekker van cultuureducatie op school, met een groot hart voor ‘zijn’ kinderen. Hij durfde het aan om de kinderen te laten dromen, om ze de mogelijkheden te laten zien, en om ze te laten dansen.

Door de nieuwe directeur Elly Sebregts en het hele team, stond zijn afscheid dan ook in teken van de kunsten. Kinderen én collega’s maakten muziek en dansten. Dit was echt een moment van oogsten.

december 2016

Wat al jarenlang bijzonder goed werkt op de Dromenvanger, is dat lessen van professionals uit de omgeving worden afgewisseld met lessen die de leerkrachten zelf geven. Dat werkt zo met de muzieklessen van harmonie St. Cécilia, en ook met de danslessen door de Aleph. De harmonie maakt de lesbrieven voor de leerkrachten en kan daar op doorwerken.

Bij de danslessen wordt dit schooljaar extra aandacht besteed aan de haalbaarheid van de lessen die de leerkrachten zelf geven.

Juni 2016

De 1-2tjes van dansgezelschap De Stilte zijn onbetaalbaar. Graag stap ik even binnen. Hier weer bij groep 7. “Merk je nou verschil tussen de ene school en de andere?” vroeg ik de meneer die zat te observeren vanuit het dansgezelschap, om de workshop te beoordelen. “Nou  en of!”‘ Hij vertelde dat het verschil tussen scholen enorm is. Hij zei de betrokkenheid van de kinderen op de Dromenvanger fantastisch te vinden. Zoveel respons op de (best moeilijke) vraag wat kinderen nou gezien hadden bij de voorstelling. Zo weinig schroom om zelf figuren te gaan verzinnen en dansen. Zoveel verbeeldingskracht! Wat een winst!

Maart 2016

Vanuit Trefpunt Heusden KUNST na school biedt workshops na schooltijd aan voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Waar mogelijk wordt de verbinding opgezocht met de lessen binnen schooltijd. Daisy Damen van de dansschool The Motion Creator uit Nieuwkuijk heeft de hele school danslessen gegeven, en KUNST na school bood hierop een vervolg. Er was een groep voor de onderbouw en een groep bovenbouw dansers.

Optreden leerlingen schoolbrede dansvoorstelling olv The Motion Creator

Optreden onderbouw KUNST na school olv The Motion creator

optreden bovenbouw KUNST na school olv The Motion Creator

Maart 2015

Zowel op het gebied van dans, als bij beeldend en muziek werk de Dromenvanger samen met lokale aanbieders.

Juni 2014

Ook zoekt de dromenvanger samenwerking met het professionele internationaal opererende dansgezelschap De Stilte uit Breda. Een aantal klassen uit de bovenbouw bezoekt het Interantionale Stiltefestival, en De Stilte voert op school de 1-2tjes uit: kleine voorstellingen, uitgevoerd door twee dansers. De kinderen zitten op de grond, aan de rand van de dansvloer en maken zo van super nabij mee hoe moderne dans er uit ziet. Na afloop worden de kinderen uitgedaagd te reflecteren op wat ze zagen, én natuurlijk zelf mee te doen.

september 2013

De Dromenvanger heeft cultuureducatie vast op het rooster staan. “Het komt er niet bij, het is een onderdeel van” is een belangrijk item hierbij. De Dromenvanger vindt alle disciplines belangrijk, maar legt de nadruk op de kunstdiscipline dans. Kinderen bewegen graag. Ze hebben een natuurlijke drang tot bewegen. In het dagelijks leven wordt kinderen echter al snel geleerd dat ze moeten stilzitten, dat overmatig bewegen storend is en op den duur voelen kinderen zich gegeneerd om te dansen waar anderen naar kijken. Zonde, want eigenlijk is alles beweging! We communiceren met ons lijf. Ons lijf is ons vervoermiddel, ons huis. Dans sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van kinderen, bij hun verbeeldingskracht en bij hun behoefte aan experimenteren, ordenen en beheersen. Dansen is zowel een creatief proces als een leerproces. En iedereen kan bewegen, ongeacht leeftijd, aanleg en ontwikkelingsfase, zelfs ongeacht fysieke beperkingen. Ieder beweegt op zijn eigen manier. Daarnaast is ieder individu onderdeel van een groep. Kinderen leren om samen te werken, te creëren, te repeteren, te presenteren en te reflecteren op elkaar en zichzelf. Ze leren te communiceren via beweging en dans. Dans en beweging bestaan in samenhang met andere leergebieden. Hoewel de leerlijn primair bedoeld is om kennis te maken met danslesstof, dansvocabulaire en verbetering van de motoriek, muzikaliteit, sociale vaardigheden en cognitieve vermogens, sluiten de lessen ook aan bij andere leergebieden. Een dansles gaat al gauw over vormen, structuren en ruimtelijke oriëntatie. Danslessen kunnen bijvoorbeeld de ontwikkeling in rekenen en wiskunde ondersteunen. Daarvoor is in samenwerking met de Aleph gestart met het maken van een doorlopende leerlijn.