De Bussel Vlijmen

oktober 2019

Ook het gesprek in kleiner verband, met Marjolein Peeters, directie, 2 ICCers, een leerkracht en Trefpunt Heusden genereert geen helderheid in de te zetten stappen. Het woord ‘leerlijn’ levert meer vragen dan antwoorden op. We zetten het project met de kunstenaars even on hold.

Later wordt besproken dat de school eerst zelf aan de gang gaat met de methode, zodat er meer gerichte vragen gaan ontstaan, of behoeftes die kunstenaars zouden kunnen invullen.

september 2019

 

Er zijn 4 kunstenaars benaderd en in een bijeenkomst is de bedoeling doorgesproken. Het is voor kunstenaars niet gebruikelijk een les uit een methode te volgen, maar ze vinden de uitdaging in het zoeken naar de creatieve ruimte. Daarnaast zijn ze allemaal blij dat ze een duurzame relatie kunnen aangaan met een school.

In september is er ook de teambijeenkomst. De leerkrachten hebben de methode bekeken en de opdracht was een les te kiezen die ze met hun eigen groep wilden doen. Marjolein Peeters legde uit hoe het traject bedacht was , spreekt de planning door en laat zien hoe de begeleiding in elkaar steekt.

Er zou geïnventariseerd worden welke opdrachten iedereen wilde. Maar de bijeenkomst liep anders. Er was bij het team nog veel onduidelijk. De matrix die als voorbeeld gemaakt was met een opbouw over de jaren in technieken, beeldaspecten en materialen bleek voor leerkrachten niet eenvoudig te interpreteren. Er was onduidelijkheid over de te kiezen lessen, over materialen, over wanneer het dan een leerlijn zou zijn, over de rol van de kunstenaars, over het nut van de evaluaties tussendoor. We besloten aan het einde een pas op de plaats te maken en niet de planning te gaan volgen. We spraken af in kleiner verband de details door te spreken, en sowieso de eerste ronde te schrappen.

mei 2019

Een aantal leerkrachten is gedoken in de methodes voor Beeldende vorming en er is gekozen voor Laat maar zien. De methode wordt online aangeboden en wordt steeds geactualiseerd. Het is mogelijk per leerjaar te kiezen op thema, op techniek, materiaal en leerdoel en er is veel ruimte voor reflecteren. Beeldend kunstenaar en vakleerkracht PO Marjolein Peeters wordt benaderd om school te helpen deze methode goed te implementeren.

We maken een opzet om 4 x in schooljaar ’19-’20 4 kunstenaars in school te halen zodat alle groepen een les krijgen van een vakdocent. De leerkracht kijkt mee, en krijgt nog tips van de kunstvakdocent om de opdracht die gestart is verder uit te werken met de kinderen en te bespreken. De leerkracht gaat vervolgens deze zelfde opdracht (bestaande uit ongeveer 3 lessen) nogmaals uitvoeren in de parallel groep. Zo is er minimale werkdruk qua voorbereiding, en is er ruimte voor de leerkracht zichzelf te verbeteren.

Aan het einde van elke ronde zijn zowel presentatiemomenten en evaluatiemomenten ingepland.

februari 2019

Na overleg besluit de ICCer Sharon om samen met het team op zoek te gaan naar een methode Beeldende vorming. Het team heeft nadrukkelijk de wens uit te gaan van technieken en materialen, en daarmee een leerlijn op te bouwen. Dit schuurt een beetje met de inzichten van De Cultuur Loper. (Deze bouwt niet aan leerlijnen, maar aan de opbouw van de competenties creëren, onderzoeken en reflecteren bij kinderen. Dit is toepasbaar op alle kunstdisciplines)

Maar de school is aan zet en eigenaar van de inhoud.

december 2018

De Bussel groeit. In leerlingaantal, en in ontwikkeling. De Bussel zit nu in een visietraject, waar men alle tijd voor wil nemen. Er komt binnen een paar jaar een nieuw gebouw en er ligt nu een mooie kans om dit vorm te geven aan de hand van de onderwijsvisie.

In de tussentijd is er wat ruimtegebrek. Dat betekent dat de theaterblokken zoals deze al 4 jaar plaatsvinden op de Bussel, lastig te plaatsen zijn. Zeker nu er 2 dagen in de week een vakleerkracht gym de gymzaal in gebruik heeft. De school besluit de theaterleerlijn anders te gaan inzetten: meer door leerkrachten zelf n de klas (voorheen door professionals van de Aleph/ het Pieck) en het presenteren gebeurt dan per bouw aan elkaar. Op deze manier wil men de theaterlessen borgen, want de meerwaarde is evident, en bijvoorbeeld goed zichtbaar in de eindmusical van groep 8.

Het plan ontstaat om het Cultuur Loper budget in te zetten voor lessen beeldend. Het team heeft de handen vol aan de muzieklessen (waarbij overigens een mooie groei bij de leerkrachten te zien valt), het deels nieuwe team, de nieuw te vormen visie. De lessen beeldend staan sowieso op het rooster, waardoor het team niet direct het gevoel ‘het komt er bij’ zal hebben. We overwegen dit schooljaar de vorm van het muziekonderwijs te volgen: een kunstenaar geeft een les beeldend in een groep. De leerkracht kijkt met een kijkwijzer mee hoe deze vakdocent het beoogde gedrag bij leerlingen losmaakt (om te ontwikkelen in de culturele competenties). Vervolgens kijkt de leerkracht wat hij of zij van de vakdocent meeneemt om vervolgens een eigen les beeldend te ontwerpen. Aan het eind van het schooljaar kan opgehaald worden waar het team tegen aan loopt en waar desgewenst scholing ingezet kan worden.

september 2018

 

In een iets andere volgorde dan vooraf bedacht, gaat de Impuls muziekonderwijs op de Bussel van start. Beppie van de harmonie uit Haarsteeg verzorgt de muzieklessen en voorziet de leerkrachten van lesbrieven die zij zelf in de klas kunnen geven. Bij een teamtraining wordt duidelijk dat nog niet het volledige team zich voldoende thuis voelt in de materie en het uitgangspunt wordt bijgesteld: Beppie geeft een les, en de leerkracht geeft vervolgens dezelfde les nogmaals in de eigen groep.

Na de zomer is er een enorme personeelswissel en is de helft van het team nieuw. Beppie en ik krijgen een de middag van een studiedag om het team bij te praten over De Cultuur Loper en hoe dat dan in de muzieklessen er uit ziet. Het draait uiteindelijk om de culturele competenties onderzoekend-, reflecterend- en creërend vermogen. Met een afvaardiging uit alle bouwen hebben we eerder, in stap 7 van De Cultuur Loper, al bekeken welk gedrag van kinderen je wilt zien, als aan deze competenties gewerkt wordt. Dit gedrag is door De Cultuur Loper benoemd in gedragsindicatoren. De Bussel heeft per groep gekozen om de focus te leggen op twee of drie gedragsindicatoren.

Beppie legt per groep uit, hoe de gedragsindicatoren per groep er in de muziekles uit ziet. De koppeling is helder en het team gemotiveerd.

maart 2017

De Bussel gaat samen met harmonie St. Cécilia een aanvraag doen om komend schooljaar te kunnen starten met de Impuls muziekonderwijs. De Bussel is bijzonder gemotiveerd om dit vanaf het begin op te zetten met de stappen van De Cultuur Loper vol in beeld.

De laatste ambitie van de Bussel is derhalve veranderd van de focus op beeldende vorming naar muziek:

– Leren om door middel van creativiteit de eigen kracht en voorkeur te ontdekken en in te zetten

– Door een onderzoekende houding leren om anders te denken en te handelen

– Ontwikkelen van een opbouw in competenties en vaardigheden binnen muziek

November 2016

De Bussel heeft even een pas op de plek gemaakt. Er zijn wat wisselingen geweest in de taken, maar dit schooljaar is een verse leerkracht Sharon Degen begonnen met zich in te werken in de ICC taken. Ze is gestart met de intensieve ICC cursus waarbij een half jaar lang de tijd wordt genomen om te onderzoeken wa het belang is van cultuureducatie, waar de kracht van school ligt, hoe je een beleidsplan kunt maken en hoe je draagvlak creeërt bij het team.

De Bussel gaat verderop dit schooljaar opnieuw starten met de ambities zoals ze eerder geformuleerd zijn:

– Leren om door middel van creativiteit de eigen kracht en voorkeur te ontdekken en in te zetten

– Door een onderzoekende houding leren om anders te denken en te handelen

– Ontwikkelen van een opbouw in competenties en vakvaardigheden binnen Beeldende vorming en in samenhang met andere disciplines

We beginnen bij de onderbouw: groep 1 t/m 4.

Juni 2015

Allereerst wil de Bussel (naast de leerlijn Theater, waaraan ook andere disciplines gekoppeld zijn) een leerlijn Beeldende vorming. Waar hebben we het dan over? wat willen we de leerlingen leren? Gaat het alleen over vakvaardigheden of ook over het ontwikkelen van competenties als het creërend vermogen? Het onderzoekend vermogen? De zoektocht is niet eenvoudig. Voor het slagen van een nieuw plan is draagvlak bij het team onontbeerlijk.

In juni 2015 is een pilot activiteit gedaan met Atelier Fellenoord. Aansluitend bij de workshop in het kader van de theaterleerlijn, heeft Atelier Fellenoord een workshop ontworpen die naadloos aansluit bij de theaterworkshop. Kinderen uit de middenbouw mochten een geluidsdecor bouwen. Dat vraag om veel experiment, samenwerken, uitproberen, neus stoten, leren, succeservaringen en lol!

Leerkrachten kregen een kijkwijzer: wat zie je nu eigenlijk bij kinderen die onderzoeken, kinderen die creëren? wat voor gedrag hoort daarbij?

Oktober 2014

De Bussel is schooljaar 2014-2015 Cultuur Loper School geworden. Na het ambitiegesprek, waarin duidelijk werd dat naast de bestaande doorlopende leerlijn theater er ook een wens ligt om dit voor andere disciplines op te pakken, is het team ook gestart met WAKKER van IDKR8. In deze studiemiddag werd het belang van creativiteit en het ontwikkelen van het onderzoekend vermogen bij leerlingen op een inspirerende (en een beetje confronterende) manier helder gemaakt.